18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği uyarınca; 5510 Sayılı Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişiler (Ek 9’uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) işçi, sözleşmeli personel, stajyer öğrenci, bursiyer, kısmı zamanlı çalışan öğrenci, yabancı uyruklu personelin (varsa 5510 s.K 4/a kapsamındaki diğerleri) SGK Prim Bildirgeleri ve kesilen vergileri 01.10.2018 tarihinde yürürlüğe giren 01.01.2020 tarihinde ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile verilecektir.

Bu sebeple bünyesinde yukarıda belirtildiği üzere 5510 Sayılı Kanununun 4/a maddesine göre personel çalıştıran harcama birimlerimizin BKMYS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi)’de kullanmakta oldukları vergi numaraları ve tescillenmiş 5510 sayılı 4/a kapsamında SGK işyeri sicil numarası ile ekte örneği bulunan Ek-1 ve Ek-2 üst yazıları ve talep formu ile Sinop Vergi Dairesi Müdürlüğüne (İlçeler; gerekli ise Malmüdürlüğüne) müracaat ederek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi giriş yetkilendirmesini yaptırarak elektronik kullanıcı kodu, parola ve şifreleri talep etmeleri gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kaydının Açılmasına İlişkin Dilekçe

ÖrneğiİndirMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Elektronik Ortamda Gönderme Talep

FormuİndirMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu İndirMuhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamesi Genel Tebliği İndir